Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya

Door Gringo/Thailandblog

Consulaire

Op dit blog verschijnen regelmatig berichten van of over de Nederlandse Ambassade in Bangkok, een van de 140 diplomatieke posten van Nederland in het buitenland. De meest aansprekende artikelen betreffen dan vaak de consulaire afdeling, waar wij als “gewoon publiek” het meest mee te maken hebben. Die artikelen leveren reacties op, vaak positief, maar toch ook wel kritisch negatief. Natuurlijk mag dat, maar ik vermoed, dat de negatieve reacties vaak voortkomen uit onwetendheid over de taken en werkzaamheden van die consulaire afdeling.

Onlangs stuurde ik een bericht naar de ambassade met het verzoek nu eens uit de doeken te doen hoe de consulaire afdeling functioneert. Ik wilde weten wat de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde taken zijn van die afdeling en hoe die taken in de praktijk worden uitgevoerd. Ik kreeg daarop het volgende uitvoerig verslag toegezonden:

Consulair-maatschappelijk werk
De consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade in Bangkok biedt hulp aan Nederlanders die in Thailand, Laos en Cambodja in de problemen zijn geraakt. Dit heet consulair-maatschappelijk werk. Voorbeelden daarvan zijn overlijden, detentie, ongevallen, ziekenhuisopnames, vermissingen, berovingen, financiële problemen, etc. Wanneer bij een hulpvraag contact moet worden onderhouden met familie of vrienden in Nederland (dit gebeurt altijd via het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag), wordt er een digitaal dossier aangemaakt. De cijfers hieronder geven het gemiddelde aan van deze dossiers, gemeten over de laatste drie jaar.

Overlijden van Nederlanders
Jaarlijks komen er gemiddeld 78 meldingen van overlijden binnen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok. Dit betreft vrijwel allemaal sterfgevallen in Thailand. De ambassade onderhoudt het contact met de nabestaanden in Thailand en zo nodig met het ziekenhuis, de politie, de reisverzekering en/of de uitvaartondernemer. Ook verstrekt de ambassade de vereiste documenten aan de Thaise autoriteiten om het lichaam vrij te geven aan de nabestaanden en de eventuele reisdocumenten voor repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag stelt de nabestaanden in Nederland op de hoogte en onderhoudt het contact met hen. De gemiddelde leeftijd van de Nederlanders die in Thailand overlijden is 66 jaar. 91 procent van de overledenen is man, 9 procent is vrouw.

Nederlandse gedetineerden
Jaarlijks worden gemiddeld achttien Nederlanders in Thailand gedetineerd. Het grootste deel van deze detenties betreft personen die illegaal in het land verblijven en daardoor in het Immigration Detention Center in Bangkok terechtkomen, in afwachting van de (door henzelf te bekostigen) uitzetting. Nadat de ambassade een detentiemelding heeft gekregen, gaat een medewerker bij de gevangene op bezoek.

Indien het een uitzetting betreft, wordt in overleg met de gedetineerde gezocht naar financiën om een ticket naar Nederland te bekostigen. Vaak wordt daarbij beroep gedaan op hulp van familie in Nederland. Ook wordt in samenwerking met Reclassering Nederland bekeken of de gedetineerde opvang in Nederland nodig heeft en eventueel begeleiding bij het re-integreren. De gemiddelde leeftijd van de (nieuwe) gedetineerden is 47 jaar. 96 procent is man, 4 procent is vrouw.

De gevangenen die langdurig gedetineerd zijn vanwege verdenking van of veroordeling voor een strafbaar feit worden twee tot maximaal vier keer per jaar door een medewerker van de consulaire afdeling bezocht. Het hele jaar door monitort de ambassade de detentieomstandigheden en overlegt zo nodig met de Thaise autoriteiten over praktische zaken en gezondheidskwesties. Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de familie in Nederland op de hoogte gehouden. Op dit moment zijn er in Thailand acht personen langdurig gedetineerd en in Cambodja drie personen.

Medische kwesties
Gemiddeld veertien keer per jaar wordt de hulp van de Nederlandse ambassade ingeroepen bij medische kwesties. Dit kan het geval zijn bij ongevallen of ziektes, waarbij er in eerste instantie geen familie of vrienden aanwezig zijn. Ook komt het voor dat de ambassade wordt ingeschakeld door de Thaise autoriteiten wanneer een Nederlander in verwarde toestand wordt aangetroffen, vaak personen met een psychiatrische aandoening. De ambassade zoekt dan via het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag contact met de familie in Nederland. De gemiddelde leeftijd van deze categorie is 55 jaar, 93 procent is man, 7 procent is vrouw.

Overige zaken
Jaarlijks zijn er gemiddeld dertien zaken die in de categorie ‘overig’ vallen. Het gaat hierbij om algemeen consulaire hulp of advies bij bijvoorbeeld calamiteiten, diefstal, berovingen, of financiële problemen. De gemiddelde leeftijd van de Nederlanders in deze categorie is 48 jaar. 82 procent is man, 18 procent is vrouw.

De hierboven genoemde cijfers betreffen alleen het deel van het consulair maatschappelijk werk waarbij via het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact wordt onderhouden met familie in Nederland. Algemene hulpvragen, zoals advies en hulp bij verlies van reisdocumenten, financiële problemen, aanhoudingen, ziekenhuisopnames, verwardheid, etc. behoren tot het reguliere werk van de consulaire afdeling en worden niet in statistieken bijgehouden.

Consulaire documenten
Bij de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade kan men ook terecht voor het aanvragen van reisdocumenten, het verkrijgen van consulaire verklaringen en het laten legaliseren van documenten. De meeste (Schengen)visa voor kort verblijf worden afgehandeld door een externe partij (VFS Global). De MVV visa (lang verblijf) worden allemaal via de consulaire afdeling in behandeling genomen.

Hieronder volgt een getalsmatig overzicht van de dienstverlening over het jaar 2016. Tussen haakjes worden de cijfers genoemd van 1 januari t/m 22 mei 2017.

  • Consulaire verklaringen: 2.717 (1.007)
  • Legalisering documenten: 3.938 (1.714)
  • Paspoortaanvragen: 1.518 (654)
  • Visumaanvragen: 11.813 (7.234)
  • Waarvan MVV: 637 (233)

Voor het aanvragen van reisdocumenten en het legaliseren van documenten of handtekening dient men altijd in persoon bij de ambassade te verschijnen. Het aanvragen van consulaire verklaringen kan ook per post.

Van januari 2017 t/m 22 mei 2017 heeft de consulaire afdeling op de ambassade 2.029 bezoekers gehad. (De bezoekers aan VFS zijn hier niet bij meegeteld.)

Personeel
Een aantal jaren geleden bestond de consulaire afdeling uit zeven personen (een Hoofd en een Plaatsvervangend Hoofd Consulaire Zaken, een Senior Consulair Medewerker en vier Frontoffice (balie) Medewerkers). Door de recente bezuinigingen en efficiency-operaties werd dat aantal op aanwijzing van het departement in 2014 teruggebracht tot vijf medewerkers. Door een toename van in Thailand wonende of langdurig verblijvende landgenoten en een groeiend aantal Nederlandse toeristen is de werklast sindsdien gestegen. Op aandringen van de ambassade is de consulaire afdeling daarom medio 2016 weer versterkt met een senior medewerker, die zich voornamelijk bezighoudt met consulair maatschappelijk werk. De Consulaire afdeling bestaat momenteel uit zes personen: een Hoofd, en Plaatsvervangend Hoofd, een Senior Consulair Medewerker en drie Frontoffice Medewerkers.

Naschrift Gringo
Ik vind, dat dit verslag een helder en eerlijk beeld geeft van wat er dagelijks op die consulaire afdeling gebeurt, waardoor men wellicht wat meer begrip kan opbrengen als men niet altijd snel genoeg of adequaat genoeg geholpen wordt. Het personeel op die afdeling werkt hard en doen er alles aan om iedereen tevreden te stellen. Het zijn echter gewone mensen, zoals u en ik, die zo goed als mogelijk hun taken uitvoeren. Hou daar een beetje rekening mee bij een eventuele reactie.