Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya

Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2016
In Hotel The Fifth
Aanwezig naast het bestuur ongeveer 40 leden.

Zes uur opent de voorzitter, Angelien Roovers, de vergadering. We beginnen met een minuut stilte voor de overleden Thaise koning en voor twee leden, die ons ontvielen, namelijk Corry Bik en Hans Koole.

Vervolgens worden de notulen van de vergadering van vorig jaar goedgekeurd. Daarna licht de voorzitter het afgelopen jaar toe. Ze noemt alle activiteiten op en roemt de evenementencommissie. We hebben nu 183 betalende leden. Dat zouden er meer zijn met het bezoek van een grote artiest uit Nederland. De toespraak van de voorzitter wordt op de website geplaatst.

De penningmeester, Henk Dijkstra, verklaart de financiële situatie. Minder inkomsten en minder uitgaven en daardoor is onze vereniging gezond. De kascommissie stelt bij monde van Huub van Zanten dat alles klopt. Graag zouden ze een aanbeveling doen om zaken te verbeteren, maar helaas, beter kan haast niet.

Het huidige bestuur wordt gedechargeerd voor haar gevoerde beleid. Twee wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden goedgekeurd. Eerst de mogelijkheid om, zo nodig, tussendoor bestuursleden te benoemen, ten tweede het terugbrengen van het boekjaar naar 1 januari tot en met 31 december. De begroting, eenmalig voor zestien maanden, wordt goedgekeurd.

De penningmeester ligt de begroting toe. Deze gaat dus eenmalig over 16 maanden. De inkomsten uit leden is iets hoger dan dit jaar, die uit advertenties of sponsors iets lager. Er is behoedzaam begroot. De penningmeester wijst erop dat niet-leden nooit gratis mogen profiteren van onze activiteiten. De oude kascommissie wordt ook de nieuwe, Huub van der Zande en Otto Wegner.

Dan de bestuurswijziging. Martin Brands is per 1 september afgetreden. Henk Dijkstra, Rob van der Jagt en Angelien Roovers gaan door. Douwe Bosma en Dick Koger zullen per 1 januari 2017 stoppen. Drie mensen zijn gevonden om plaats te nemen in het bestuur: Alex Hamelinck, Maryse Miot en Lodewijk Lagemaat.
Een enthousiast applaus bekrachtigt een en ander.

We nemen afscheid van Martin. De voorzitter roemt zijn inzet en perfectionisme. Soms lastig voor anderen maar van groot belang voor de vereniging. Omdat hij geen wijn drinkt, wordt hij beloond met een slof andere genotsmiddelen. Een applaus is zijn deel.

Alex Hamelinck stelt zich voor. Hij is door Douwe Bosma overgehaald zijn gaven aan te wenden voor onze vereniging. Lodewijk is door Dick Koger gevraagd een stukje te schrijven en van het een kwam het ander. Nu wordt hij redacteur. Maryse Miot komt spoedig definitief naar Thailand.

De voorzitter dankt ieder en sluit de vergadering.