Algemene Ledenvergadering

Zoals bij iedere vereniging is de Algemene Ledenvergadering een jaarlijkse verplichting om bestuurlijke beslissingen te nemen. Ook worden nieuwe bestuursleden gekozen of herkozen en de financiën gecontroleerd. De Algemene ledenvergadering wordt indien mogelijk gecombineerd met de Nieuwjaarsborrel.

 


 

Hieronder kunt U het Jaarverslag NVTPattaya 2017 lezen. U kunt pagina’s vergroten en verkleinen en vooruit en achteruit pagina’s omslaan. Dit jaarverslag zal gebruikt worden tijdens de ALV van donderdag 25 januari 2018. Klik hier om het verslag in PDF-formaat te lezen. Jaarverslag NVTP 2017

 


 

Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2016

In Hotel Fifth Jomtien. Aanwezig naast het bestuur ongeveer 40 leden. Zes uur opent de voorzitter, Angelien Roovers, de vergadering. We beginnen met een minuut stilte voor de overleden Thaise koning en voor twee leden, die ons ontvielen, namelijk Corry Bik en Hans Koole.

Vervolgens worden de notulen van de vergadering van vorig jaar goedgekeurd. Daarna licht de voorzitter het afgelopen jaar toe. Ze noemt alle activiteiten op en roemt de evenementencommissie. We hebben nu 183 betalende leden. Dat zouden er meer zijn met het bezoek van een grote artiest uit Nederland. De toespraak van de voorzitter wordt op de website geplaatst.

De penningmeester, Henk Dijkstra, verklaart de financiële situatie. Minder inkomsten en minder uitgaven en daardoor is onze vereniging gezond. De kascommissie stelt bij monde van Huub van Zanten dat alles klopt. Graag zouden ze een aanbeveling doen om zaken te verbeteren, maar helaas, beter kan haast niet.

Het huidige bestuur wordt gedechargeerd voor haar gevoerde beleid. Twee wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden goedgekeurd. Eerst de mogelijkheid om, zo nodig, tussendoor bestuursleden te benoemen, ten tweede het terugbrengen van het boekjaar naar 1 januari tot en met 31 december. De begroting, eenmalig voor zestien maanden, wordt goedgekeurd.

De penningmeester ligt de begroting toe. Deze gaat dus eenmalig over 16 maanden. De inkomsten uit leden is iets hoger dan dit jaar, die uit advertenties of sponsors iets lager. Er is behoedzaam begroot. De penningmeester wijst erop dat niet-leden nooit gratis mogen profiteren van onze activiteiten. De oude kascommissie wordt ook de nieuwe, Huub van der Zande en Otto Wegner.

Dan de bestuurswijziging. Martin Brands is per 1 september afgetreden. Henk Dijkstra, Rob van der Jagt en Angelien Roovers gaan door. Douwe Bosma en Dick Koger zullen per 1 januari 2017 stoppen. Drie mensen zijn gevonden om plaats te nemen in het bestuur: Alex Hamelinck, Maryse Miot en Lodewijk Lagemaat.
Een enthousiast applaus bekrachtigt een en ander.

We nemen afscheid van Martin. De voorzitter roemt zijn inzet en perfectionisme. Soms lastig voor anderen maar van groot belang voor de vereniging. Omdat hij geen wijn drinkt, wordt hij beloond met een slof andere genotsmiddelen. Een applaus is zijn deel.

Alex Hamelinck stelt zich voor. Hij is door Douwe Bosma overgehaald zijn gaven aan te wenden voor onze vereniging. Lodewijk is door Dick Koger gevraagd een stukje te schrijven en van het een kwam het ander. Nu wordt hij redacteur. Maryse Miot komt spoedig definitief naar Thailand.

De voorzitter dankt ieder en sluit de vergadering.

 


 

Notulen Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2015

In het Jomtien Thani Hotel. Voorzitter Martin Brands opent de vergadering en heet allen welkom. In het afgelopen jaar zijn drie leden overleden: Frans Burghout, Derk Hofstee en Wouter Dooren. De aanwezigen staan op en er volgt een minuut stilte. Vervolgens worden de notulen van de vorige vergadering dd. 30 oktober 2014 goedgekeurd.

De voorzitter doet verslag van het reilen en zeilen van de vereniging. We hebben nu 262 betalende leden, waarvan 60 personen nieuw in het afgelopen jaar. Het eerste halfjaar verliep qua opkomst beter dan de tweede helft. Op de schriftelijke enquête werd nauwelijks gereageerd en zo is het moeilijk voor het bestuur in te spelen op wat de leden willen. Hij roept ieder op alsnog een formulier terug te sturen.

Hij bedankt de evenementencommissie voor haar vele goede werk. Hij bedankt alle subgroepen en vraagt belangstellenden voor rummikub of sjoelen zich bekend te maken. Hij bedankt de sponsors voor hun bijdragen en vermeldt dat het aanwenden van deze bron van inkomsten steeds moeilijker wordt.

Martin Brands was ook waarnemend penningmeester, dus behandelt hij de financiën over het afgelopen jaar. Het verslag is vanavond aan iedereen uitgereikt. De werkelijke bedragen zijn niet wezenlijk anders dan de begrote posten.

De verificatiecommissie, bestaande uit de leden Huub van Zanten en Len Kneppers, doet haar verslag bij monde van Huub (zie bijlage). Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Alles is zoals het wordt voorgesteld. Met handopsteking wordt het financieel verslag goedgekeurd.

Wat betreft het Huishoudelijk Reglement wordt voorgesteld het aantal bestuursleden op minimaal vier te stellen. Wederom met handopsteking wordt deze wijziging goedgekeurd.

Als bestuur ligt het voorstel dat vier bestuursleden met hun werk door gaan, te weten Martin Brands, Douwe Bosma, Dick Koger en Henk Dijkstra. Als nieuw lid van het bestuur wordt Rob van der Jagt voorgesteld. Hij zal zich bezighouden met de ledenadministratie. De leden gaan akkoord.

Er ligt een nieuwe begroting op tafel. Het belangrijkste punt is de contributieverhoging naar 650 Baht per jaar. De leden zijn akkoord met de begroting.

De nieuwe verificatiecommissie wordt Len Kneppers en Huub van Zanten. Iedereen is akkoord.

Tijdens de rondvraag stelt Han Kloek dat hij van mening is dat de wekelijkse hoeveelheid tekst die via de Rode Knop aan alle leden wordt toegestuurd teveel herhalingen bevat. Het bestuur zal zich hierover buigen.

Douwe prijst de voorzitter om zijn werkkracht en stelt dat zijn hang naar perfectionisme soepeler loopt dan voorheen. De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Verslag verificatiecommissie
De leden van de verificatiecommissie, Len Kneppers en Hubert van Zanten, hebben het financieel verslag 1-9-2014 t/m 31-8-2015 beoordeeld en hebben het volgende geconstateerd:

De onderliggende administratie, inclusief bank- en kasstukken sluit aan met hetgeen is gerapporteerd.

De administratie is goed bijgehouden, is transparant en voldoende overzichtelijk.
Het financieel verslag geeft een goed inzicht in de inkomsten en uitgaven positie van de vereniging.

Op 31-8-2015 was het banksaldo Baht 124.092,63 en was er in kas Baht 19.887,–. De totale reserve bedroeg derhalve Baht 143.979,63, hetgeen is gerapporteerd.

Dat de financiele middelen vorig jaar met bijna Baht 100.000,– zijn afgenomen en dat wij conform het bestuursvoorstel een verhoging van de contributie aanbevelen.

De verificatiecommissie ziet geen aanleiding om haar goedkeuring te onthouden en tekenen hieronder beiden voor akkoord. Enigszins traditioneel geeft de kascommissie daarbij een aanbeveling en deze luidt voor dit jaar:

Aanbevolen is om nog iets meer aandacht te besteden aan de opsomming van de verzameling bonnetjes etc. resulterend in een totaalbedrag dat direct aansluit aan de gerapporteerde inkomsten en uitgaven per activiteit in het bank- en kasboek.

Pattaya, 19 oktober 2015,

De verificatiecommissie, was getekend

Len Keppers en Hubert van Zanten