Reglement


Reglement

Pattaya, 20 December 2016

Reglement van de “Nederlandse Bridgeclub Pattaya” (NBCP)

Algemeen

1. Het enige doel van de NBCP is om haar leden contract bridge te laten spelen onder de paraplu van de Chonburi Bridge League.

2. De NBCP is een geassocieerd lid van de Chonburi Bridge League.

3. De NBCP zal maandelijks / jaarlijks een afgesproken bedrag betalen voor het lidmaatschap van de Chonburi Bridge League. Dit bedrag zal jaarlijks opnieuw worden bekeken en zal gebaseerd zijn op een splitsing van de werkelijke uitgaven die de Chonburi Bridge League maakt ten behoeve van haar geassocieerde leden.

4. De bridge zal worden gespeeld in een vriendelijke sfeer.

5. Wedden, gokken of andere aanverwante activiteiten zijn ten strengste verboden

6. De NBCP zal bij alle evenementen gebruik maken van de officiële kaarten die zijn uitgegeven en geleverd door de Thaise regering. Bij alle evenementen zijn andere kaarten verboden.

7. NBCP is een “non-profit” organisatie, alle opbrengsten zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren en voor het spelen van bridge door haar leden.

8. De locaties voor de evenementen worden geregistreerd en door de Chonburi Bridge League en de sportautoriteiten van Chonburi goedgekeurd.

Lidmaatschap

9. Bij de NBCP zijn spelers van alle niveaus en nationaliteit welkom.

10.Alle deelnemers moeten geregistreerd lid worden.

Lid worden kan:

a) door het aanschaffen van een knipkaart van 1000 Baht. Dit geeft het recht op 10 keer spelen.

b) door het betalen van 150 Baht per speeldag.

11. Een gedeelte van deze bedragen zijn een tegemoetkoming ten behoeve van de kosten die gemaakt worden voor de lidmaatschapskaarten die worden uitgegeven door de Chonburi Bridge League.

12. Deze vergoedingen kunnen indien nodig op elk moment worden aangepast.

Organisatie

13. De NBCP heeft een Bestuur bestaande uit de volgende leden:

a. Voorzitter

b. Secretaris

c. Penningmeester

d. Directeur

e. Eventuele andere leden van het Bestuur

f. Kas Controle Comissie

g. Andere Subcomitees.

Ad a) De Voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene zaken van de club en voor het uitschrijven van de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. (ALV).

Ad b) De Secretaris houdt de administratie bij en is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie.

Ad c) De Penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boeken waarin de inkomsten en uitgaven opgenomen zijn. Samen met een ander lid van het Bestuur heeft de Penningmeester de controle over de gezamenlijke bank spaarrekening.

Ad d) De Directeur is verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van alle activiteiten met betrekking tot de bridge.

Re e) Eventuele andere leden, kunnen worden geïnstalleerd tijdens de ALV.

Re f) De Kas Controle Commissie zal de boeken controleren voordat de ALV plaatsvindt (of vaker als dit nodig wordt geacht) en brengt verslag uit van de bevindingen aan de ALV.

Re g) Andere Subcomités kunnen worden geïnstalleerd door de ALV of ad hoc door het Bestuur.

Re h) Al het Bestuurs- en Comité werk is op vrijwillige basis en geen vergoeding zal worden betaald.

14. De leden van het Bestuur a, b, c, d, e worden gekozen door de ALV voor een periode van 2 jaar. De Voorzitter en de Penningmeester zullen terugtreden in de oneven jaren en de Secretaris en Directeur in de even jaren. Alle andere leden treden af na een periode van twee jaar. Ieder lid van het Bestuur kan worden herkozen.

De ALV

15. Het boekjaar van de NBCP loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

16. Aan het begin van elk nieuw boekjaar zal een Algemene Leden Vergadering worden uitgeschreven door de Voorzitter met de volgende agenda:

a. Opening door de Voorzitter

b. Algemeen overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar

c. Verslag van de Penningmeester.

d. Verslag van de Kas Controle Commissie.

e. Decharge voor de Penningmeester

f. Verkiezing en/of herverkiezing voor de vrijgekomen posities in het bestuur.

g. Activiteitenplan voor het volgende jaar.

h. Wat nog ter tafel komt.

17. De ALV heeft een quorum indien 25% van de Actieve Leden aanwezig is. (Actieve Leden zijn leden die meer dan 25 keer per jaar te spelen)

18. De stemming zal bij acclamatie worden gehouden en een gewone meerderheid is vereist.

19. Een verandering van locatie voor de brigde evenementen heeft niet de goedkeuring van de ALV nodig.

20. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht nieuwe leden te weigeren of bestaande leden het spelen te ontzeggen.

21. Het Bestuur zal alles in het werk stellen om te handelen in overeenstemming met de regels en voorschriften van de NBCP en de regering. Als zodanig zullen de leden van het Bestuur worden ondersteund en gevrijwaard door de NBCP en haar leden. Met name in geval van wettelijke aansprakelijkheid of andere problemen gerelateerd aan de bridge. Uitgezonderd in het geval van grove nalatigheid en/of criminele handelingen.