Algemene Ledenvergadering

Zoals bij iedere vereniging is de Algemene Ledenvergadering een jaarlijkse verplichting om bestuurlijke beslissingen te nemen. Ook worden nieuwe bestuursleden gekozen of herkozen en de financiën gecontroleerd.

U kunt pagina’s vergroten en verkleinen en vooruit en achteruit pagina’s omslaan.

Jaaverslag en financieel verslag 2020

JAARVERSLAG NVTP 2020
Financieel verslag 2020
Toelichting financieel jaarverslag 1 januari 2020

De notulen ALV 29 januari 2020.

ALV 2020 Notulen

Klik op een foto voor een groter beeld.

Jaarverslag 2019

U kunt pagina’s vergroten en verkleinen en vooruit en achteruit pagina’s omslaan.

JAARVERSLAG NVTP 2019

Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 31 januari 2019

 Locatie:                    Hotel Fifth Jomtien

Aanvang:                17:00 uur

Vergadering:        17:30 uur

1. Opening

De voorzitter, Tina Banning opent de vergadering en heet iedereen welkom, er zijn 25 leden aanwezig. Iedereen van het bestuur en van de Evenementencommissie is aanwezig op Sieb Elzinga na, hij verblijft momenteel in Nederland.

De voorzitter vraagt allereerst om een minuut stil te staan bij de ons ontvallen leden, Sjef van den Bogaart, Sandra Vanenburg, Frits Klaassen, Herman de With en Libeth van den Oven.

2. Notulen ALV 25 januari 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Terugblik en toekomst

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun komst. en eveneens Cees van Meurs voor zijn inzet als voorzitter van de Evenementencommissie gedurende de afgelopen jaren.

Er zijn het afgelopen jaar geweldige evenementen georganiseerd; als voorbeeld het kerstdiner bij Thai Garden dat zeker voor herhaling vatbaar is gezien de zeer positieve reacties. Desondanks daalt het huidige aantal leden in vergelijking met voorgaande jaren. Er zijn folders gemaakt en uitgedeeld bij Nederlandse horeca om de NVTP meer onder de aandacht te krijgen. Ook streven wij ernaar om jongere expats te werven; helaas schijnt dit erg moeilijk te zijn in Pattaya.

Alvorens over te gaan naar de financiën heeft het bestuur twee vragen aan de leden.

    • de mogelijkheid om de contributie te verhogen naar THB 700 per jaar, per persoon. Dit omdat ook in Pattaya alles duurder geworden is.
    • suggesties voor evenementen die onze leden graag terug willen zien alsmede nieuwe evenementen; in aansluiting hierop wordt een enquête later in de vergadering rondgedeeld.

Dit jaar hebben wij twee artiesten bereid gevonden om naar Thailand te komen, te weten: Leon van der Zanden, op 15 februari a.s. en later in het jaar, op 15 november Karin Bloemen. Wat betreft Karin Bloemen volgt t.z.t. meer informatie in de nieuwsbrief.

Daarnaast zijn er op korte termijn twee voorstellingen in Ben’s Theater door de vereniging georganiseerd in samenwerking met Ben HansenBen geeft uitleg over deze voorstellingen: het betreft een koffieconcert van Regina Albrink op zondagochtend 3 maart en een avondvoorstelling op zaterdag 9 maart “Beethoven versus Beethoven” van Regina Albrink en Klaas Hofstra.

4. Financiën

Penningmeester Annalies Lutjen licht haar rapportage toe.

Conform het advies van de kascommissie van vorig jaar is er in 2018 meer geld uitgeven. Helaas is er ook minder geld binnengekomen onder andere als gevolg van minder leden.

Aansluitend hierop kwam de vraag van Douwe Bosma om het financieel verslag voortaan vooraf toe te sturen.

5. Verslag Kascommissie 

De Kascontrole is uitgevoerd door Kees Bot en Jan Manschot. De toelichting wordt door Jan Manschot gegeven. Daarna wordt Annalies door de kascommissie gedechargeerd.

6. Vacature van penningmeester

Aangezien er geen kandidaten zich gemeld hebben voor de functie van penningmeester blijft Annalies die functie vervullen.

7. Benoeming bestuursleden

Alex wordt benoemd voor 2 jaar als vicevoorzitter en Annalies wordt benoemd voor 2 jaar als voorzitter van de evenementcommissie.

8. Openstaande vragen van het bestuur

De verhoging van contributie naar THB 700

Een stemming wordt gehouden om de jaarlijkse contributie te verhogen naar THB 700.                De verhoging wordt goedgekeurd met een ruime meerderheid.

De enquête

Na het financiële verslag wordt een enquête formulier uitgedeeld. Daarop kunnen de leden hun voorkeur cq. interesse opgeven voor diverse terugkomende of nieuwe evenementen. De resultaten staan hieronder.

9. Rondvraag

1. Hoe werven wij nieuwe leden?

Zoals eerder gemeld worden folders uitgedeeld aan Nederlandse horecagelegenheden. Pattaya is per definitie een stad met veel gepensioneerden; jonge expats zijn hier moeilijk te vinden. Wij doen ons best.

2. Is er een mogelijkheid om de arme Nederlanders hier in Pattaya te helpen?

Een wedervraag van de voorzitter; In welke vorm zou dat moeten gebeuren?                                    Daar er geen concreet voorstel is wordt dit punt t.z.t. in een vergadering van het bestuur opgenomen.

3. Er is een sponsor gestopt; waarom is dat?

Betreffende sponsor woont niet meer in Thailand en als zodanig heeft het in zijn optiek weinig zin om sponsor te blijven.

Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar sponsors. Annalies laat weten dat sommige evenementen wel worden gesponsord, maar dat is dan per evenement en dat wordt als zodanig bij de desbetreffende evenement verwerkt in de financiën.

4. Waarom werken wij niet samen met andere Nederlandse Verenigingen hier in Thailand?

Feitelijk werken wij al samen met Bangkok en Hua Hin en op Facebook delen wij                                   elkaars evenementen.

5. Kan de volgende ALV om 18.00 uur beginnen?

Dit wordt in een komende vergadering van het bestuur besproken.

6. Aan het bestuur wordt in overweging gegeven om de toegangsprijs bij de ALV te laten vervallen.

10. Sluiting

De vergadering is ten einde en wordt gesloten door de voorzitter met dank aan alle aanwezigen. Ter afsluiting proosten wij allen met een glaasje bubbels op 2019.

 

 

 


Jaarverslag 2018

U kunt pagina’s vergroten en verkleinen en vooruit en achteruit pagina’s omslaan. Dit jaarverslag zal gebruikt worden tijdens de ALV van donderdag 31 januari 2019.

Jaarverslag NVTP 2018-versie2

.

.


Algemene Leden Vergadering 2018, notulen

25 januari 2018

Locatie: Sandbar by the Sea, Dongtan Beach

Aanwezig: Alex Hamelinck, Peter Bruinewoud, Maryse Miot, Annalies Lutjen

Afwezig: Tina Banning, Cees van Meurs

Om 17:45 uur nemen circa 40 leden van de NVTP en het bestuur plaats in de door Stanley geschikt gemaakte ruimte en wordt de vergadering geopend.

Alex Hamelinck in zijn functie van vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Tina Banning (voorzitter) en Cees van Meurs (bestuurslid en voorzitter van de evenementencommissie) zijn wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig.

Er wordt stilgestaan bij de personen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Martin Brands, die veel van zijn tijd gaf aan de vereniging, Guus Wigleven die cd’s maakte voor geïnteresseerde leden en Martin Scheepers die plotseling overleed nadat hij een jaar eerder Ons Moeder had overgenomen. Daarnaast ook de Nederlandse ambassadeur Karel Hartogh.

 

Notulen ALV 27 oktober 2017

De notulen worden goedgekeurd.

Terugblik en toekomst

2017 begon woelig voor de leden van het toenmalige bestuur. Er was een verschil van aanpak ontstaan over een aantal zaken binnen de vereniging. Een groot deel van het bestuur is eind maart afgetreden, te weten Angelien Roovers, Henk Dijkstra, Rob van der Jagt en Lodewijk Lagemaat. Hun inzet is gewaardeerd en als dank ontvangen zij ieder een fles wijn onder luid applaus. Maryse Miot was ook afgetreden maar is door de evenementencommissie nadrukkelijk gevraagd terug te komen. Zij heeft weer plaats genomen in het bestuur en haar inzet wordt bijzonder op prijs gesteld.

Het nieuwe, tot op heden tijdelijk bestuur, heeft hard gewerkt om de vereniging nieuw leven in te blazen. De website is drastisch vernieuwd en is nu in eigen beheer. Hiervoor gaat onze dank uit naar Maryse Miot en Rick de Zanger. Ook onze dank aan Steven van der Ven die jaren lang zich voor de website heeft ingezet.

De Facebook pagina heeft eveneens een nieuw leven gekregen en wordt intensief bezocht.

Onze nieuwe locatie voor de maandborrel blijkt een succes.

Grote evenementen zoals Koningsdag en Sinterklaas zijn door een geweldige opkomst een groot succes geweest en het Kerstdiner was gezellig.

Het aantal leden is gestegen naar ruim 200 en voor de adverteerders en sponsoren die ons trouw zijn gebleven en de nieuwe die zich aangemeld hebben, zijn wij erg dankbaar.

Het bestuur gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet waarbij het werven van meer leden en ook ex-leden prioriteit krijgt. Hierbij hoort ook het verjongen van de leden door de jongere expats in Pattaya te benaderen.

Alex geeft nu het woord aan Annalies die een financiële verslag geeft.

Financieel overzicht

Totaal inkomsten                            THB

Begroot sept 2016 – dec 2017      141.000

Werkelijk ontvangen                      267.240

Begroot 2018                                   166.000

 

Totaal uitgaven

Begroot sept 2016 – dec 2017       141.000

Werkelijk uitgegeven                      127.263

Begroot 2018                                   166.000

De inkomsten zijn toegenomen door het ontvangen van meer contributie en het realiseren van meer advertenties.

Er is iets minder uitgegeven dan begroot, dit betekent dat de kas/bank positie is toegenomen met THB 139.977. De totale kas/bankpositie op 1 januari 2018 is THB 344.769

Na een vraag van Henk Dijkstra wat keurig en naar tevredenheid door Annalies werd beantwoord horen wij van Huub van Zanten zijn bevindingen inzake de financiële situatie van de NVTP.

Verslag Verificatiecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Huub van Zanten en Otto Wegner.

Een toelichting wordt gegeven door Huub van Zanten. Daarna wordt Annalies gedechargeerd door de kascommissie.

In korte lijnen “wij staan er zeer goed voor”. De gelden dienen wel aangewend te worden voor “spetterende feesten”. Immers het geld behoort de leden toe. De kascommissie (Huub en Otto) wordt door Alex voor hun inzet bedankt. Applaus volgt uiteraard.

Voorstel kiesbare leden

Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld.

Tina Banning            voorzitter

Annalies Lutjen        penningmeester,

Cees van Meurs        voorzitter Evenementencommissie

Maryse Miot              redacteur

Peter Bruinewoud    secretaris

Er zijn geen bezwaren. Het bestuur wordt benoemd voor de periode van twee jaar.

Met uitzondering van de vicevoorzitter die afgelopen jaar al benoemd was voor twee jaar.

De benoeming van Maryse voor twee jaar wordt ook goedgekeurd. Gezien haar tijdelijke aftreden zou zij volgens het huishoudreglement alleen voor een jaar benoemd kunnen worden. Het voorstel om hiervan af te wijken en Maryse ook voor 2 jaar te benoemen is goedgekeurd.

Rondvraag

Blijft Sieb in de evenementencommissie? Hij antwoordt zelf van ja.

Lodewijk Lagemaat en Huub van Zanten spreken hun waardering uit voor de evenementencommissie en vragen een applaus voor hun inzet.

De vergadering is teneinde en Alex dankt allen voor hun aanwezigheid.

Hierna volgt een voortreffelijk buffet met Nederlandse elementen (erwtensoep en haring).

 


Hieronder kunt U het Jaarverslag NVTPattaya 2017 lezen. U kunt pagina’s vergroten en verkleinen en vooruit en achteruit pagina’s omslaan. Dit jaarverslag zal gebruikt worden tijdens de ALV van donderdag 25 januari 2018. Klik hier om het verslag in PDF-formaat te lezen. Jaarverslag NVTP 2017

 


Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2016

In Hotel Fifth Jomtien. Aanwezig naast het bestuur ongeveer 40 leden. Zes uur opent de voorzitter, Angelien Roovers, de vergadering. We beginnen met een minuut stilte voor de overleden Thaise koning en voor twee leden, die ons ontvielen, namelijk Corry Bik en Hans Koole.

Vervolgens worden de notulen van de vergadering van vorig jaar goedgekeurd. Daarna licht de voorzitter het afgelopen jaar toe. Ze noemt alle activiteiten op en roemt de evenementencommissie. We hebben nu 183 betalende leden. Dat zouden er meer zijn met het bezoek van een grote artiest uit Nederland. De toespraak van de voorzitter wordt op de website geplaatst.

De penningmeester, Henk Dijkstra, verklaart de financiële situatie. Minder inkomsten en minder uitgaven en daardoor is onze vereniging gezond. De kascommissie stelt bij monde van Huub van Zanten dat alles klopt. Graag zouden ze een aanbeveling doen om zaken te verbeteren, maar helaas, beter kan haast niet.

Het huidige bestuur wordt gedechargeerd voor haar gevoerde beleid. Twee wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden goedgekeurd. Eerst de mogelijkheid om, zo nodig, tussendoor bestuursleden te benoemen, ten tweede het terugbrengen van het boekjaar naar 1 januari tot en met 31 december. De begroting, eenmalig voor zestien maanden, wordt goedgekeurd.

De penningmeester ligt de begroting toe. Deze gaat dus eenmalig over 16 maanden. De inkomsten uit leden is iets hoger dan dit jaar, die uit advertenties of sponsors iets lager. Er is behoedzaam begroot. De penningmeester wijst erop dat niet-leden nooit gratis mogen profiteren van onze activiteiten. De oude kascommissie wordt ook de nieuwe, Huub van der Zande en Otto Wegner.

Dan de bestuurswijziging. Martin Brands is per 1 september afgetreden. Henk Dijkstra, Rob van der Jagt en Angelien Roovers gaan door. Douwe Bosma en Dick Koger zullen per 1 januari 2017 stoppen. Drie mensen zijn gevonden om plaats te nemen in het bestuur: Alex Hamelinck, Maryse Miot en Lodewijk Lagemaat.
Een enthousiast applaus bekrachtigt een en ander.

We nemen afscheid van Martin. De voorzitter roemt zijn inzet en perfectionisme. Soms lastig voor anderen maar van groot belang voor de vereniging. Omdat hij geen wijn drinkt, wordt hij beloond met een slof andere genotsmiddelen. Een applaus is zijn deel.

Alex Hamelinck stelt zich voor. Hij is door Douwe Bosma overgehaald zijn gaven aan te wenden voor onze vereniging. Lodewijk is door Dick Koger gevraagd een stukje te schrijven en van het een kwam het ander. Nu wordt hij redacteur. Maryse Miot komt spoedig definitief naar Thailand.

De voorzitter dankt ieder en sluit de vergadering.

 


 

Notulen Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2015

In het Jomtien Thani Hotel. Voorzitter Martin Brands opent de vergadering en heet allen welkom. In het afgelopen jaar zijn drie leden overleden: Frans Burghout, Derk Hofstee en Wouter Dooren. De aanwezigen staan op en er volgt een minuut stilte. Vervolgens worden de notulen van de vorige vergadering dd. 30 oktober 2014 goedgekeurd.

De voorzitter doet verslag van het reilen en zeilen van de vereniging. We hebben nu 262 betalende leden, waarvan 60 personen nieuw in het afgelopen jaar. Het eerste halfjaar verliep qua opkomst beter dan de tweede helft. Op de schriftelijke enquête werd nauwelijks gereageerd en zo is het moeilijk voor het bestuur in te spelen op wat de leden willen. Hij roept ieder op alsnog een formulier terug te sturen.

Hij bedankt de evenementencommissie voor haar vele goede werk. Hij bedankt alle subgroepen en vraagt belangstellenden voor rummikub of sjoelen zich bekend te maken. Hij bedankt de sponsors voor hun bijdragen en vermeldt dat het aanwenden van deze bron van inkomsten steeds moeilijker wordt.

Martin Brands was ook waarnemend penningmeester, dus behandelt hij de financiën over het afgelopen jaar. Het verslag is vanavond aan iedereen uitgereikt. De werkelijke bedragen zijn niet wezenlijk anders dan de begrote posten.

De verificatiecommissie, bestaande uit de leden Huub van Zanten en Len Kneppers, doet haar verslag bij monde van Huub (zie bijlage). Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Alles is zoals het wordt voorgesteld. Met handopsteking wordt het financieel verslag goedgekeurd.

Wat betreft het Huishoudelijk Reglement wordt voorgesteld het aantal bestuursleden op minimaal vier te stellen. Wederom met handopsteking wordt deze wijziging goedgekeurd.

Als bestuur ligt het voorstel dat vier bestuursleden met hun werk door gaan, te weten Martin Brands, Douwe Bosma, Dick Koger en Henk Dijkstra. Als nieuw lid van het bestuur wordt Rob van der Jagt voorgesteld. Hij zal zich bezighouden met de ledenadministratie. De leden gaan akkoord.

Er ligt een nieuwe begroting op tafel. Het belangrijkste punt is de contributieverhoging naar 650 Baht per jaar. De leden zijn akkoord met de begroting.

De nieuwe verificatiecommissie wordt Len Kneppers en Huub van Zanten. Iedereen is akkoord.

Tijdens de rondvraag stelt Han Kloek dat hij van mening is dat de wekelijkse hoeveelheid tekst die via de Rode Knop aan alle leden wordt toegestuurd teveel herhalingen bevat. Het bestuur zal zich hierover buigen.

Douwe prijst de voorzitter om zijn werkkracht en stelt dat zijn hang naar perfectionisme soepeler loopt dan voorheen. De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Verslag verificatiecommissie
De leden van de verificatiecommissie, Len Kneppers en Hubert van Zanten, hebben het financieel verslag 1-9-2014 t/m 31-8-2015 beoordeeld en hebben het volgende geconstateerd:

De onderliggende administratie, inclusief bank- en kasstukken sluit aan met hetgeen is gerapporteerd.

De administratie is goed bijgehouden, is transparant en voldoende overzichtelijk.
Het financieel verslag geeft een goed inzicht in de inkomsten en uitgaven positie van de vereniging.

Op 31-8-2015 was het banksaldo Baht 124.092,63 en was er in kas Baht 19.887,–. De totale reserve bedroeg derhalve Baht 143.979,63, hetgeen is gerapporteerd.

Dat de financiele middelen vorig jaar met bijna Baht 100.000,– zijn afgenomen en dat wij conform het bestuursvoorstel een verhoging van de contributie aanbevelen.

De verificatiecommissie ziet geen aanleiding om haar goedkeuring te onthouden en tekenen hieronder beiden voor akkoord. Enigszins traditioneel geeft de kascommissie daarbij een aanbeveling en deze luidt voor dit jaar:

Aanbevolen is om nog iets meer aandacht te besteden aan de opsomming van de verzameling bonnetjes etc. resulterend in een totaalbedrag dat direct aansluit aan de gerapporteerde inkomsten en uitgaven per activiteit in het bank- en kasboek.

Pattaya, 19 oktober 2015,

De verificatiecommissie, was getekend

Len Keppers en Hubert van Zanten