Laatste Nieuws

ALV 25 januari 2018, de notulen

Algemene Leden Vergadering NVTP

25 januari 2018

Sandbar by the Sea, Dongtan Beach

Aanwezig: Alex Hamelinck, Peter Bruinewoud, Maryse Miot, Annalies Lutjen

Afwezig: Tina Banning, Cees van Meurs

Om 17:45 uur nemen circa 40 leden van de NVTP en het bestuur plaats in de door Stanley geschikt gemaakte ruimte en wordt de vergadering geopend.

Alex Hamelinck in zijn functie van vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Tina Banning (voorzitter) en Cees van Meurs (bestuurslid en voorzitter van de evenementencommissie) zijn wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig.

Er wordt stilgestaan bij de personen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Martin Brands, die veel van zijn tijd gaf aan de vereniging, Guus Wigleven die cd’s maakte voor geïnteresseerde leden en Martin Scheepers die plotseling overleed nadat hij een jaar eerder Ons Moeder had overgenomen. Daarnaast ook de Nederlandse ambassadeur Karel Hartogh.

Notulen ALV 26 oktober 2016

De notulen worden goedgekeurd.

Terugblik en toekomst

2017 begon woelig voor de leden van het toenmalige bestuur. Er was een verschil van aanpak ontstaan over een aantal zaken binnen de vereniging. Een groot deel van het bestuur is eind maart afgetreden, te weten Angelien Roovers, Henk Dijkstra, Rob van der Jagt en Lodewijk Lagemaat. Hun inzet is gewaardeerd en als dank ontvangen zij ieder een fles wijn onder luid applaus. Maryse Miot was ook afgetreden maar is door de evenementencommissie nadrukkelijk gevraagd terug te komen. Zij heeft weer plaats genomen in het bestuur en haar inzet wordt bijzonder op prijs gesteld.

Het nieuwe, tot op heden tijdelijk bestuur, heeft hard gewerkt om de vereniging nieuw leven in te blazen. De website is drastisch vernieuwd en is nu in eigen beheer. Hiervoor gaat onze dank uit naar Maryse Miot en Rick de Zanger. Ook onze dank aan Steven van der Ven die jaren lang zich voor de website heeft ingezet.

De Facebook pagina heeft eveneens een nieuw leven gekregen en wordt intensief bezocht.

Onze nieuwe locatie voor de maandborrel blijkt een succes.

Grote evenementen zoals Koningsdag en Sinterklaas zijn door een geweldige opkomst een groot succes geweest en het Kerstdiner was gezellig.

Het aantal leden is gestegen naar ruim 200 en voor de adverteerders en sponsoren die ons trouw zijn gebleven en de nieuwe die zich aangemeld hebben, zijn wij erg dankbaar.

Het bestuur gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet waarbij het werven van meer leden en ook ex-leden prioriteit krijgt. Hierbij hoort ook het verjongen van de leden door de jongere expats in Pattaya te benaderen.

Alex geeft nu het woord aan Annalies die een financiële verslag geeft.

Financieel overzicht

Totaal inkomsten                            THB

Begroot sept 2016 – dec 2017      141.000

Werkelijk ontvangen                      267.240

Begroot 2018                                   166.000

 

Totaal uitgaven

Begroot sept 2016 – dec 2017       141.000

Werkelijk uitgegeven                      127.263

Begroot 2018                                   166.000

De inkomsten zijn toegenomen door het ontvangen van meer contributie en het realiseren van meer advertenties.

Er is iets minder uitgegeven dan begroot, dit betekent dat de kas/bank positie is toegenomen met THB 139.977. De totale kas/bankpositie op 1 januari 2018 is THB 344.769

Na een vraag van Henk Dijkstra wat keurig en naar tevredenheid door Annalies werd beantwoord horen wij van Huub van Zanten zijn bevindingen inzake de financiële situatie van de NVTP.

Verslag Verificatiecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Huub van Zanten en Otto Wegner.

Een toelichting wordt gegeven door Huub van Zanten. Daarna wordt Annalies gedechargeerd door de kascommissie.

In korte lijnen “wij staan er zeer goed voor”. De gelden dienen wel aangewend te worden voor “spetterende feesten”. Immers het geld behoort de leden toe. De kascommissie (Huub en Otto) wordt door Alex voor hun inzet bedankt. Applaus volgt uiteraard.

Voorstel kiesbare leden

Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld.

Tina Banning            voorzitter

Annalies Lutjen        penningmeester,

Cees van Meurs        voorzitter Evenementencommissie

Maryse Miot              redacteur

Peter Bruinewoud    secretaris

Er zijn geen bezwaren. Het bestuur wordt benoemd voor de periode van twee jaar.

Met uitzondering van de vicevoorzitter die afgelopen jaar al benoemd was voor twee jaar.

De benoeming van Maryse voor twee jaar wordt ook goedgekeurd. Gezien haar tijdelijke aftreden zou zij volgens het huishoudreglement alleen voor een jaar benoemd kunnen worden. Het voorstel om hiervan af te wijken en Maryse ook voor 2 jaar te benoemen is goedgekeurd.

Rondvraag

Blijft Sieb in de evenementencommissie? Hij antwoordt zelf van ja.

Lodewijk Lagemaat en Huub van Zanten spreken hun waardering uit voor de evenementencommissie en vragen een applaus voor hun inzet.

De vergadering is teneinde en Alex dankt allen voor hun aanwezigheid.

Hierna volgt een voortreffelijk buffet met Nederlandse elementen (erwtensoep en haring).