Regelement

Pattaya, 20 december 2016

Reglement van de “Nederlandse Bridgeclub Pattaya” (NBCP)

Algemeen

1. Het enige doel van de NBCP is om haar leden contract bridge te laten spelen onder de paraplu van de Chonburi Bridge League.

2. De NBCP is een geassocieerd lid van de Chonburi Bridge League.

3. De NBCP zal maandelijks / jaarlijks een afgesproken bedrag betalen voor het lidmaatschap van de Chonburi Bridge League. Dit bedrag zal jaarlijks opnieuw worden bekeken en zal gebaseerd zijn op een splitsing van de werkelijke uitgaven die de Chonburi Bridge League maakt ten behoeve van haar geassocieerde leden.

4. De bridge zal worden gespeeld in een vriendelijke sfeer.

5. Wedden, gokken of andere aanverwante activiteiten zijn ten strengste verboden

6. De NBCP zal bij alle evenementen gebruik maken van de officiële kaarten die zijn uitgegeven en geleverd door de Thaise regering. Bij alle evenementen zijn andere kaarten verboden.

7. NBCP is een “non-profit” organisatie, alle opbrengsten zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren en voor het spelen van bridge door haar leden.

8. De locaties voor de evenementen worden geregistreerd en door de Chonburi Bridge League en de sportautoriteiten van Chonburi goedgekeurd.

Lidmaatschap

9. Bij de NBCP zijn spelers van alle niveaus en nationaliteit welkom.

10.Alle deelnemers moeten geregistreerd lid worden.

Lid worden kan:

a) door het aanschaffen van een knipkaart van 1000 Baht. Dit geeft het recht op 10 keer spelen.

b) door het betalen van 150 Baht per speeldag.

11. Een gedeelte van deze bedragen zijn een tegemoetkoming ten behoeve van de kosten die gemaakt worden voor de lidmaatschapskaarten die worden uitgegeven door de Chonburi Bridge League.

12. Deze vergoedingen kunnen indien nodig op elk moment worden aangepast.

Organisatie

13. De NBCP heeft een Bestuur bestaande uit de volgende leden:

a. Voorzitter

b. Secretaris

c. Penningmeester

D. Regisseur

e. Eventuele andere leden van het Bestuur

F. Kas Controle Commissie

G. Andere subcommissies.

Ad a) De Voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene zaken van de club en voor het uitschrijven van de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. (ALV).

Ad b) De Secretaris houdt de administratie bij en is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie.

Ad c) De Penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boeken waarin de inkomsten en uitgaven opgenomen zijn. Samen met een ander lid van het Bestuur heeft de Penningmeester de controle over de gezamenlijke bank spaarrekening.

Ad d) De Directeur is verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van alle activiteiten met betrekking tot de bridge.

Re e) Eventuele andere leden, kunnen worden geïnstalleerd tijdens de ALV.

Re f) De Kas Controle Commissie zal de boeken controleren voordat de ALV plaatsvindt (of vaker als dit nodig wordt geacht) en brengt verslag uit van de bevindingen aan de ALV.

Re g) Andere Subcomités kunnen worden geïnstalleerd door de ALV of ad hoc door het Bestuur.

Re h) Al het Bestuurs- en Comité werk is op vrijwillige basis en geen vergoeding zal worden betaald.

14. De leden van het Bestuur a, b, c, d, e worden gekozen door de ALV voor een periode van 2 jaar. De Voorzitter en de Penningmeester zullen terugtreden in de oneven jaren en de Secretaris en Directeur in de even jaren. Alle andere leden treden af na een periode van twee jaar. Ieder lid van het Bestuur kan worden herkozen.

Van ALV

15. Het boekjaar van de NBCP loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

16. Aan het begin van elk nieuw boekjaar zal een Algemene Leden Vergadering worden uitgeschreven door de Voorzitter met de volgende agenda:

a. Opening door de Voorzitter

b. Algemeen overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar

c. Verslag van de Penningmeester.

d. Verslag van de Kas Controle Commissie.

e. Decharge voor de Penningmeester

f. Verkiezing en/of herverkiezing voor de vrijgekomen posities in het bestuur.

g. Activiteitenplan voor het volgende jaar.

h. Wat nog ter tafel komt.

17. De ALV heeft een quorum indien 25% van de Actieve Leden aanwezig is. (Actieve Leden zijn leden die meer dan 25 keer per jaar te spelen)

18. De stemming zal bij acclamatie worden gehouden en een gewone meerderheid is vereist.

19. Een verandering van locatie voor de brigde evenementen heeft niet de goedkeuring van de ALV nodig.

20. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht nieuwe leden te weigeren of bestaande leden het spelen te ontzeggen.

21. Het Bestuur zal alles in het werk stellen om te handelen in overeenstemming met de regels en voorschriften van de NBCP en de regering. Als zodanig zullen de leden van het Bestuur worden ondersteund en gevrijwaard door de NBCP en haar leden. Met name in geval van wettelijke aansprakelijkheid of andere problemen gerelateerd aan de bridge. Uitgezonderd in het geval van grove nalatigheid en/of criminele handelingen.

Regulations

Pattaya, December 20, 2016

Regulations of the “Dutch Bridge Club Pattaya” (NBCP)

General

1. The sole purpose of the NBCP is to allow its members to play contract bridge under the umbrella of the Chonburi Bridge League.

2. The NBCP is an associate member of the Chonburi Bridge League.

3. The NBCP will pay an agreed monthly/annual fee for Chonburi Bridge League membership. This amount will be reviewed annually and will be based on a split of the actual expenses incurred by the Chonburi Bridge League on behalf of its associate members.

4. Bridge will be played in a friendly atmosphere.

5. Betting, gambling or other related activities are strictly prohibited

6. The NBCP will use the official maps issued and supplied by the Thai government at all events. Other cards are prohibited at all events.

7. NBCP is a “non-profit” organization, all proceeds will be used solely for organizing and playing bridge by its members.

8. The venues for the events will be registered and approved by the Chonburi Bridge League and Chonburi Sports Authority.

Membership

9. Players of all levels and nationalities are welcome at the NBCP.

10.All participants must become registered members.

You can become a member:

a) by purchasing a punch card of 1000 Baht. This entitles you to play 10 times.

b) by paying 150 Baht per match day.

11. Part of these amounts are a contribution towards the costs incurred for the membership cards issued by the Chonburi Bridge League.

12. These fees can be adjusted at any time if necessary.

Organization

13. The NBCP has a Board consisting of the following members:

a. Chairman

b. Secretary

c. Treasurer

d. Director

e. Any other members of the Board

f. Greenhouse Control Committee

g. Other Subcommittees.

Ad a) The President is responsible for the general affairs of the club and for convening the Annual General Meeting of Members. (ALV).

Ad b) The Secretary keeps records and is responsible for all internal and external communication.

Ad c) The Treasurer is responsible for keeping the books in which the income and expenditure are recorded. Together with another member of the Board, the Treasurer has control over the joint bank savings account.

Ad d) The Director is responsible for organizing and directing all activities related to the bridge.

Re e) Any other members can be installed during the ALV.

Re f) The Cash Control Committee will audit the books before the GMM takes place (or more often if deemed necessary) and report its findings to the GMM.

Reg g) Other Subcommittees may be installed by the GMM or ad hoc by the Board.

Re h) All Board and Committee work is on a voluntary basis and no compensation will be paid.

14. The members of the Board a, b, c, d, e are elected by the GMM for a period of 2 years. The President and Treasurer will retire in odd years and the Secretary and Director in even years. All other members retire after a period of two years. Any member of the Board may be re-elected.

The ALV

15. The NBCP’s fiscal year runs from September 1 to August 31 of the following year.

16. At the beginning of each new financial year, a General Meeting of Members will be convened by the Chairman with the following agenda:

a. Opening by the Chairman

b. General overview of the activities of the past year

c. Treasurer’s report.

d. Report of the Cash Control Committee.

e. Discharge for the Treasurer

f. Election and/or re-election for the vacant positions in the board.

g. Activity plan for the following year.

h. Whatever comes to the table.

17. The GMM has a quorum if 25% of the Active Members are present. (Active Members are members who play more than 25 times a year)

18. The vote will be held by acclamation and a simple majority is required.

19. A change of location for the brigde events does not require the approval of the ALV.

20. The Board reserves the right, at its sole discretion, to refuse new members or to prohibit existing members from playing.

21. The Board will make every effort to act in accordance with the rules and regulations of the NBCP and the government. As such, the members of the Board shall be supported and indemnified by the NBCP and its members. Especially in case of legal liability or other problems related to the bridge. Except in the case of gross negligence and/or criminal acts.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

Tulip House
Rick the Singer
vischu
Windmill
Stork Promotions
Yumi
Poseidon
Typisch Thailand
Thailandblog.nl

Samenwerking

Wij staan in nauw contact met onze twee zuster verenigingen:

en onze partner

Adverteerders