Huishoudelijk regelement

Vastgesteld op de oprichtingsvergadering van 28 oktober 2004
(Laatstelijk gewijzigd op 29 januari 2020)

Naam en zetel
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya, afgekort NVTP.
 2. Zij heeft haar zetel in Pattaya.
 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd en beoogt niet het maken van winst.

Doel
Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden en het uitwisselen van informatie.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. Het organiseren van sociale, culturele en recreatieve activiteiten door en voor de leden.
  2. Het organiseren van een maandelijkse informele ontmoetingsavond.
  3. Het uitwisselen van informatie door het uitbrengen van een nieuwsbrief.
  4. Alle overige middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Geldmiddelen
Artikel 3

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. De jaarlijkse contributie van de leden
 2. Donaties en sponsorbijdragen
 3. Bijdragen van leden bij deelname aan activiteiten
 4. Overige baten.

Leden en inschrijving
Artikel 4

Lid van de vereniging kunnen zijn Nederlanders en Nederlandstaligen en hun eventuele niet-Nederlandse partner vanaf 18 jaar, die zich verbonden weten met Pattaya. Die verbondenheid mag blijken uit:

 1. Het feit dat men min of meer permanent in Pattaya of omgeving woont.
 2. Het feit dat men min of meer geregeld Pattaya bezoekt.
 3. Het feit dat men in Pattaya of omgeving Nederlandse of Nederlandstalige (familie)relaties heeft.

Artikel 5

 1. Zij die als lid wensen toe te treden tot de vereniging, kunnen dit via een inschrijfformulier kenbaar maken aan het secretariaat, of zich op de maandelijkse ontmoetingsavond aanmelden.
 2. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de jaarcontributie.

Stemrecht en verkiesbaarheid
Artikel 6

 1. Alle leden zijn stemgerechtigd.
 2. Alle leden kunnen gekozen worden in het bestuur.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door overlijden van het lid.
 2. Door opzegging van het lid.
 3. Door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen van de vereisten voor het lidmaatschap, zoals vermeld in dit reglement. Wanneer het lid zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortbestaan.
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse contributie
Artikel 8

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse vaste contributie, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Bestuur
Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 3. Het bestuur kiest per verenigingsjaar de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris.
 4. Indien in de loop van het verenigingsjaar een bestuursvacature ontstaat, dan is het bestuur gerechtigd om een lid aan te stellen ter vervulling van deze vacature. Dit laat onverlet de plicht dit lid formeel te benoemen bij de eerst volgende algemene ledenvergadering.

Taken van het bestuur
Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het vormgeven van de doelstelling van de vereniging en behartigt en beschermt de belangen van de vereniging.
 2. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden in de algemene ledenvergadering.
 3. Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door één of meer leden, die daartoe worden aangezocht.
 4. Het bestuur vergadert tenminste 6x per jaar.
 5. Voor het nemen van enig besluit is een meerderheid van het totale aantal aanwezige bestuursleden nodig. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
 6. Voor het nemen van een bestuursbesluit is een quorum vereist van tenminste drie bestuursleden. Het bestuur initieert en stimuleert de diverse groepen binnen de vereniging.

Voertaal, jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 11

 1. De voertaal binnen de vereniging is Nederlands. Schriftelijke communicatie met de leden geschiedt in principe per e-mail.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 3. Het bestuur is verplicht van de financiën van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de financiële positie van de vereniging kan worden gekend.
 4. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar, het jaarverslag uit en een financiële verantwoording.
 5. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een verificatiecommissie van 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 6. Het bestuur is verplicht de boeken en bescheiden van de vereniging 10 jaren lang te bewaren.

Algemene ledenvergadering
Artikel 12

 1. Jaarlijks, uiterlijk 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
 2. In deze vergadering komen tenminste aan de orde:
  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording.
  2. De benoeming van de verificatiecommissie, die de rekening en verantwoording controleert.
  3. Voorziening in bestuursvacatures.
  4. Voorstellen van bestuur of de leden.
 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk vindt, danwel tenminste 10 leden de wenselijkheid daarvan schriftelijk kenbaar maken.
 4. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.
 5. Stemming geschiedt bij handopsteking, tenzij het bestuur of de leden vinden dat stemming schriftelijk dient te geschieden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 6. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Reglementswijzigingen
Artikel 13

 1. Uitsluitend de algemene ledenvergadering is bevoegd tot het wijzigen en/of aanvullen van dit reglement.
 2. Mocht dit reglement ergens niet in voorzien, dan neemt het bestuur een beslissing en kan het reglement bij een eerstvolgende jaarvergadering worden aangepast.

Aansprakelijkheid
Artikel 14

Tijdens de door of namens de NVTP georganiseerde activiteiten is de NVTP, noch haar bestuurders, noch de personen die de activiteit organiseren, aansprakelijk voor enig geleden schade, ongeval of diefstal van goederen. Ook voor schade aan derden kan de NVTP of haar bestuursleden, danwel personen die activiteiten organiseren, niet aansprakelijk worden gesteld.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

Tulip House
Rick the Singer
vischu
Windmill
Stork Promotions
Yumi
Poseidon
Typisch Thailand
Thailandblog.nl

Samenwerking

Wij staan in nauw contact met onze twee zuster verenigingen:

en onze partner

Adverteerders